VOVDược Tín Phong sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHOTháng 12/2019 DN đạt cúp Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Tháng 6/2021ạt Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em. ++Ảnh:….5 mins ago (Mới)

Dược phẩm VOV Tín Phong được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, tháng 12 năm 2019 đạt Cúp Vàng Sản Phẩm Vì Sức Khỏe Cộng Đồng. Tháng 6 năm 2021 đạt Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em. ++ Ảnh: …. 5 phút trước